• WDŻWR

    • 2023/2024

    • Informacja dotycząca zajęć z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2023/2024

      

     W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Chrzanowie nauczyciele realizują program nauczania - „Wędrując ku dorosłości” Teresy Król.

     Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw.

     Nauczyciele, realizując zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie:

      

     1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju.

     1. Mieli świadomość procesu rozwoju psychoseksualnego.

     2. Doceniali wartość rodziny i znali zadania, jakie ona pełni.

     1. Uznawali godność człowieka.

     2. Poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w rodzinie i w świecie.

     1. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego.

     2. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć dojrzałe więzi osobowe.

      

     Cele kształcenia – wymagania ogólne

     1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

     2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

     3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

     4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

     5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

     6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

     7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

      

      

      

      

     Zagadnienia realizowane na zajęciach

     WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

      

     KLASA IV

     I Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

     II Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza

     III Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna

     IV Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna

     V Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

     VI Człowiek istota płciowa

     VII Przekazywanie życia VIII U progu dojrzewania

     IX Rodzi się dziecko

     X Intymność

     XI Obrona własnej intymności XII Koleżeństwo

     XIII Dobre wychowanie XIV Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

      

     KLASA V

     I Gdzie dom, tam serce twoje

     II Rodzina, moje okno na świat

     III Emocje i uczucia

     IV Porozmawiajmy

     V Święta coraz bliżej

     VI Zaplanuj odpoczynek

     VII Mądry wybór w świecie gier

     VIII Uprzejmość i uczynność

     IX Poszukiwany przyjaciel

     X Dojrzewamy

     XI Dbam o higienę

     XIII Zdrowy styl życia

     XIV Zrozumieć siebie

     KLASA VI

     I Z rodziny się nie wyrasta

     II Rodzinne wychowanie

     III Rozwój ku dojrzałości i dorosłości

     IV Sztuka rozmowy

     V Gdy trudno się porozumieć

     VI O presji rówieśniczej

     VII Zarządzanie sobą

     VIII Mój styl to zdrowie

     IX Dojrzewanie do kobiecości i męskości

     X Mam swoją godność

     XI Media- wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie

     XII Stalking, heating, cyberprzemoc

     XIII Jak mogę Ci pomóc

     XIV Czasami jest pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania

      

     KLASA VII

     I Rozwój człowieka

     II Dojrzałość- to znaczy?

     III Rozwój fizyczny

     IV Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania

     V Pierwsze uczucia

     VI Przekazywanie życia

     VII Mężczyzna i kobieta- układ rozrodczy

     VIII Czas oczekiwania

     IX Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo

     X Komunikacja w rodzinie

     XI Savoir vivre- czyli zasady dobrego wychowania

     XII Utrata wolności- zagrożenia- uzależnienia chemiczne

     XIII Utrata wolności- zagrożenia- uzależnienia behawioralne

     XIV Ludzie- drogowskazy

      

     KLASA VIII

     I Budowanie relacji międzyosobowych

     II Na początek: zakochanie

     III O etapach i rodzajach miłości

     IV Rozwój psychoseksualny człowieka

     V Seksualność człowieka

     VI Przedwczesna inicjacja seksualna

     VII Choroby przenoszone drogą płciową

     VIII AIDS

     IX Metody rozpoznawania płodności

     X Antykoncepcja i środki wczesnoporonne

     XI Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka

     XII Inicjacja seksualna- czy warto czekać?

     XIII Dojrzałość do małżeństwa

     XIV Wobec choroby, cierpienia i śmierci

     Bożena Trzcionkowska

     Adriana Błachut