• Egzamin ósmoklasisty

     • 2020/2021

     • Drodzy Uczniowie klas ósmych!

      Przed Wami niezwykłe wydarzenie – egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w szkole podstawowej.

      Życzymy Wam

      dużo szczęścia i optymizmu oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności.

      Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie, będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą możliwości realizacji życiowych planów.

      Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi

      oraz przedszkolaki i uczniowie klas I-VII


      Obrazek 2021-05-23 20:17:27


      Uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu w dniach:


      25.05.2021 (wtorek)- język polski- godz. 9:00- czas pracy z arkuszem 120 min. (dla uczniów z dostosowaniami przedłużenie o 60 min.- 180 min)
      26.05.2021 (środa)- matematyka- godz. 9:00- czas pracy z arkuszem 100 min. (dla uczniów z dostosowaniami czas przedłużony o 50 min.- 150 min.)
      27.05.2021 (czwartek)- język angielski- godz. 9:00- czas pracy z arkuszem 90 min. (dla  uczniów z dostosowaniami czas przedłużony o 45 min.- 135 min.)
      Dodatkowy termin egzaminu: 16, 17, 18.06.2021r.
      Wyniki zostaną ogłoszone 2 lipca 2021r.
      Wydanie zaświadczeń do 9 lipca 2021r.
      Uczniowie piszą egzamin w następujących salach: sala nr 1 (12A), sala nr 2 (17A), sala nr 3 (21A), sala nr 4 (22A), sala nr 5 (25A), sala nr 6 (26A). Sale z przedłużonym czasem pracy to: sala nr 7 (15C), sala nr 8 (14C), sala nr 9 (13C), sala nr 10 (11C).

      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją  w warunkach domowych.
      Zdający powinien posiadać legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych), a na egzaminie z matematyki, linijkę. Zdający nie może wnieść na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, telefonów komórkowych, maskotek.
      Na egzaminie zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej własną butelkę wody niegazowanej. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać  na podłodze przy nodze stolika aby uczeń nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
      Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
      Zdający przychodzą do szkoły o określonych co do minuty godzinach. Uczniowie po przyjściu do szkoły od razu udają się do sali gdzie mogą zostawić swoje rzeczy.
      O godz. 8:15 przychodzą uczniowie, którzy piszą egzamin w pawilonie C, wejście do szkoły wejściem ewakuacyjnym w pawilonie C.
      O godz. 8:20 przychodzą uczniowie, którzy piszą egzamin w pawilonie A pierwsze piętro, wejście do szkoły wejściem znajdującym się przy szatniach.
      O godz. 8:30 przychodzą uczniowie, którzy piszą egzamin w pawilonie A drugie piętro, wejście do szkoły wejściem głównym.
      Uczniowie, którzy piszą egzamin w pawilonie C pozostawiają odzież wierzchnią w sali  2C.
      Uczniowie, którzy piszą egzamin w pawilonie A pozostawiają odzież wierzchnią w salach 11A (uczniowie, którzy piszą w sali 12A), 1A (uczniowie, którzy piszą w sali 21A),  2A (uczniowie, którzy piszą w sali 22A), 16A (uczniowie, którzy piszą w sali 17A), 23A (uczniowie, którzy piszą w sali 25A), 24A (uczniowie, którzy piszą w sali 26A).
      Informacje, o tym w której sali egzamin piszą uczniowie zostaną przekazane przez wychowawców.


      Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos maseczką
      Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos maseczką do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
      - podchodzi do niego nauczyciel
      - wychodzi  do toalety
      - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
      W czasie egzaminu obowiązuje:
      - zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
      - niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.


      Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zajmuje miejsce wylosowane przy nim przez członka zespołu nadzorującego.
      Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy oraz bezpieczeństwo sanitarne, tj. zapewnienie minimum 1,5m odstępu w każdym kierunku, również między członkami zespołu nadzorującego.
      Każdy arkusz egzaminacyjny jest przez ucznia kodowany i opatrzony naklejkami.
      Przed rozpoczęciem egzaminu uczeń ma obowiązek sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego.
      Uczniowie w czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym odpowiedzi zaznaczają na karcie odpowiedzi i zeszycie zadań egzaminacyjnych.
      Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.
      Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomina o kończącym się czasie pracy i przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
      Po zakończeniu pracy z arkuszem zdający będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
      W trakcie egzaminu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
      Po zakończeniu pisania egzaminów obowiązują uczniów procedury bezpiecznego opuszczania budynku szkoły.
      Zdający może opuścić na stałe sale egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
      Wyjście uczniów z poszczególnych sal następuje w odstępach czasowych, tak by uczniowie zachowywali dystans społeczny minimum 2m. Wyjścia uczniów z sal monitorują nauczyciele, którzy pełnią dyżury na poszczególnych korytarzach.
      Zdający po egzaminie swoimi wrażeniami powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
      W szkole zapewniono miejsce (pomieszczenie) wyposażone w środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, w którym będzie można odizolować osobę, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

      Dodatkowy termin dla uczniów którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych przystąpić w terminie głównym : 16,17, 18.06.2021r.
      Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 02.07.2021r., a wydanie zaświadczeń nastąpi do 09.07.2021r.


      Informacje dla uczniów dotyczące egzaminów znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.