• Opieka zdrowotna

     • Informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami

      1. W Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie jest realizowana opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
      2. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, Sp. z o.o., ul. Sokoła 19. Miejscem udzielania świadczeń stomatologicznych jest Miejska Przychodnia – Rejonowo – Specjalistyczna nr 3 w Chrzanowie, ul. Kalinowa 7.
      3. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
      4. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
      5. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
      • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
      • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

            6. Cele te są realizowane przez:

      • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
      • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
      • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
      • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).
      1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.
      2. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
      3. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.
      4. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz oprawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
      5. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
      6. Sprzeciw może zostać złożony jedynie w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę – sprzeciw należy złożyć w szkole, po otrzymaniu sprzeciwu szkoła przekazuje informację do Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
      7. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
      • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – wymagana jest zgoda rodziców;
      • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – udzielane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców, uczniowie udają się na przegląd w czasie lekcji pod opieką nauczycieli.
      1. Lekarz stomatologii wykonuje świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
      1. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.
      2. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.
      3. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:
      • podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;
      • rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.
      1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Współpraca, o której mowa, polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły.
      2. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
      3. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły.
      4. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.
      5. Wzoru druków (sprzeciw, zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne, zgoda na podawanie leków uczniom, zgoda na sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi) do wykorzystania znajduję się na stronie internetowej szkoły.

       


      Akty prawne

      Ustawa_o_opiece_zdrowotnej_nad_uczniami..pdf


      Wzory druków do wykorzystania

      1. Sprzeciw  - dotyczny profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania oraz opieki stomatologicznej w zakresie profilaktycznego świadczenia stomatologicznego:

      Sprzeciw_rodzicow_dot._opieki_zdrowotnej.docx

      2. Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne:

      Zgoda_-_swiadczenia_ogolnostomatologiczne.docx

      3. Zgoda na podawanie leków i opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym

      Oswiadczenie_-_zgoda_na_podawanie_lekow_i_opieke_nad_uczniem_przewlekle_chorym.docx