• O nas

     • Więcej nas łączy, niż dzieli…

       

      Kształcenie integracyjne to organizacja wspólnego kształcenia dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną, czy z niepełnosprawnością intelektualną).

      Fundamentalnym założeniem tej klasy jest stworzenie KAŻDEMU dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

      Według przepisów klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, potocznie zwany nauczycielem wspomagającym. PROGRAM NAUCZANIA W KLASIE INTEGRACYJNEJ JEST TAKI SAM, JAK W KAŻDEJ INNEJ, RÓWNOLEGŁEJ KLASIE. Realizowane przez nauczyciela przedmiotu treści są dostosowywane przez nauczyciela wspomagającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W klasie integracyjnej wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi biorą czynny udział w lekcji, natomiast dzieci zdrowe zawsze mogą liczyć na pomoc drugiego nauczyciela.

       

      Wszystkich korzyści uczęszczania do klasy integracyjnej w Naszej Szkole nie sposób wymienić. Oto kilka z nich:

       

      • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
      • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
      • poczucie bezpieczeństwa dla KAŻDEGO ucznia,
      • dostrzeganie w KAŻDYM dziecku potencjału i wykorzystywanie go w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego,
      • opieka specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty SI, pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów, tyfopedagogów, surdopedagogów, pedagogów do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu),
      • bliska współpraca z rodzicami,
      • rozwój tolerancji i akceptacji,
      • rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołecznych tj. empatii, tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności,
      • rozwój samodzielności,
      • przezwyciężanie trudności,
      • brak izolacji społecznej,
      • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego,
      • każdy oceniany jest ma miarę swoich możliwości i umiejętności. Zwracamy uwagę na wkład pracy, którą każdy uczeń włożył, aby osiągnąć dany cel.

       

      Co daje integracja osobom uczestniczącym w niej?

       

      Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zyskują możliwość nauki w szkole ogólnodostępnej, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania własnych barier.

       

      Zdrowi uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów niesienia pomocy i dostrzegania zalet w każdym człowieku. Uczą się wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

       

      Wszyscy rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, poznają się wzajemnie, dzielą się swoimi problemami, radościami i smutkami. Otrzymują wsparcia i pomoc. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności

       

      Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając najlepszych rozwiązań w pracy
      z uczniami, są empatyczni, wrażliwi, cierpliwi i bardziej wyrozumiali
      J

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ SKIEROWANĄ DO KLAS INTEGRACYNYCH W NASZEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHRZANOWIE

       

      Zapraszamy do nas!!!

      M.H.