• Dla pracowników

    • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

    • 2024

     W 2024 roku w szkole został zmieniony regulamin ZFŚS, którego treść została zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Proszę wszystkich pracowników,  emerytów i rencistów, którzy jeszcze tego nie zrobili o zapozananie z treścią regulaminu.

     REGULAMIN_-_2024_25.03.2024r..pdf

     Załączniki:

      

     2022

     Zarzadzenie_nr_51.2022.pdf

     w sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

      


     2021

     Komunikat w sprawie składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego z ZFŚS w 2021 roku

     W 2020 roku w szkole został wprowadzony nowy regulamin ZFŚS, którego treść została zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Proszę wszystkich pracowników i emerytów rencistów, którzy jeszcze tego nie zrobili o zapoznanie się z treścią regulaminu.


      

     Wszystkie świadczenia socjalne w tym dofinansowanie do wypoczynku letniego będą przyznawane według zasad określonych w regulaminie. Proszę zwrócić uwagę przy wypełnianiu i składaniu wniosków aby zrobić to na właściwym druku.

     Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć :

     • wypełniony i podpisany wniosek w/g wzoru Załącznik nr 2

     • wypełnione i podpisane oświadczenie o dochodach w/g wzoru Załącznik nr 1 *)

     Termin składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku letniego:

      I tura do 15 maja 2021r 

      II tura do 05 września 2021r

     Mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i interesantom pracownicy,  emeryci, renciści wnioski  składają:

     wrzucając do skrzynki podawczej opisanej: „WNIOSKI ZFŚS",  która znajduje się przy wejściu do szkoły (szkoła czynna od godz. 8,00 -16,00) lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres szkoły.

     Proszę nie przesyłać skanów na adres e-mail.

      

     Druki wniosków i oświadczeń będą dostępne u Pani woźnej przy wejściu do szkoły.

      

     *) Wnioskodawca składając wniosek o świadczenie socjalne  każdorazowo wskazuje wysokość dochodu zgodnie z informacjami złożonymi w oświadczeniu o dochodach.

     Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o których mowa w §11, przyjmuje się średni miesięczny dochód za rok poprzedzający złożenie wniosku, przypadający na jednego członka rodziny, ustalony na podstawie Oświadczenia o dochodach (Załącznik Nr1 do Regulaminu). Oświadczenie, o którym mowa w §13, ust.3 winno być złożone nie wcześniej niż po dokonaniu rozliczenia z właściwym Urzędem Skarbowym za rok poprzedzający złożenie wniosku i nie później niż do 10 maja lub wraz z pierwszym wnioskiem składanym w danym roku kalendarzowym.

      


      


      Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

     Komunikat do nauczycieli emerytów

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie prosi o przekazanie do dnia 05.03.2021r informacji telefonicznie do sekretariatu szkoły (tel. 32/623 37 66) kwoty przychodu z tytułu pobranej w roku 2020 emerytury odpisanej z Pit 40A poz. 36 w celu ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

     Proszę nie przesyłać ani nie przynosić nam kopii Pit/40

     Podstawa prawna:

     Art. 53, ust.2 ustawy – Karta Nauczyciela „... dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent....”


     2020

     Komunikat w sprawie składania wniosków o dofinasowanie
     wypoczynku letniego z ZFŚS

     W szkole został wprowadzony nowy regulamin ZFŚS, którego treść została zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Proszę wszystkich pracowników i emerytów rencistów o zapoznanie się z treścią regulaminu.

     zal.1_oswiadczenie_o_dochodach.pdf

     zal.2_wniosek_o_wypoczynek.pdf

     zal.3_wniosek_zapom_pomoc_wyciecz._kino.pdf

     zal.4_wniosek_zapomoga_losowa.pdf

     zal.5_wniosek_pozyczka_z_zfm.pdf

     zal.6_umowa_pozyczka_zfm.pdf

     zal.7_wniosek_splata_pozyczki_po_zwolnieniu.pdf

     zal.8_tabela_doplat_do_wypoczynku.pdf

     zal.9_kryteria_doplat_zapom._pomoc_wyc.pdf

     zal.10_tabela_wysokosci_pozyczek.pdf

     Wszystkie świadczenia socjalne w tym dofinansowanie do wypoczynku letniego będą przyznawane według zasad określonych w nowym regulaminie.

      Ponieważ zmienione zostały wzory wniosków, oświadczeń itd. proszę to uwzględnić przy wypełnianiu i składaniu wniosków.

     Wnioski złożone na starych wzorach również te złożone wcześniej nie będą rozpatrywane!

      

     Termin składania wniosków o dofinasowanie wypoczynku letniego:

       I tura do 15 maja 2020r 

      II tura do 05 września 2020r

      

     Wypełniony i podpisany wniosek w/g wzoru Załącznik nr 2 *)

     wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o dochodach w/g wzoru Załącznik nr 1

     mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów należy złożyć:

      

      Pracownicy,  Emeryci renciści

     wrzucają do skrzynki podawczej opisanej: „WNIOSKI ZFŚS",  która znajduje się przy wejściu do szkoły (szkoła czynna od godz. 8,00 -16,00) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

      

     Ponieważ szkoła na tą chwilę nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ze względów bezpieczeństwa Państwa danych osobowych proszę nie przesyłać skanów wniosków na adres e-mail.
      

     *) Wnioskodawca składając wniosek o świadczenie każdorazowo wskazuje wysokość dochodu zgodnie z informacjami złożonymi w Oświadczeniu o dochodach, o którym mowa w §13 ust.3, a jeżeli od czasu złożenia oświadczenia sytuacja materialna, rodzinna lub życiowa uległa zmianie na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uzyskanego w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie świadczenia
      

     W wyjątkowych sytuacjach druki wniosków dla osób, które nie mają dostępu do drukarki będą dostępne na portierni  przy wejściu do szkoły.